Een roemeense firma oprichten - roemeense vennootschap oprichten

Nederlands

De ondernemingsvorm

De bv = sprl = bvba = ltd (societate cu raspundere limitata, SRL): buitenlanders die in Roemenië een bedrijf willen starten, kiezen, al dan niet in de vorm van een joint venture met een Roemeense partner, meestal voor deze vorm. Reden hiervoor is dat de SRL grote flexibiliteit biedt en het beste naar de wensen van de betreffende ondernemer(s) kan worden vormgegeven.

De SRL kan voor 100 procent in buitenlandse handen zijn. Ook de bestuurders mogen van buitenlandse afkomst zijn. Het aantal deelnemers in een SRL is minimaal een en maximaal vijftig. Een enig aandeelhouder mag niet in meer dan één SRL enig aandeelhouder zijn. 
Ook de eenmanszaak komt als SRL in Roemenië veelvuldig voor. 

De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt minimaal 200 lei .

De oprichting van een SRL vindt plaats op basis van de statuten. Om contracten te kunnen afsluiten of te kunnen in- of verkopen, is echter de registratie in het handelsregister vereist.

Deze vindt maximaal vijftien dagen na ondertekening van de statuten plaats.

De voor het oprichten van de onderneming benodigde documenten

  • Kopie B.I. (Buletin de Identitate)/C.I. (Card de Identitate)/ Paspoort – van alle aandeelhouder(s)/vennoten.
  • Er is geen beroepsbekwaamheid nodig in de meeste van de gevallen (90 percent)
  • Enkele verklaringen van de oprichters
  • Een specimen van de handtekening van de oprichters
  • Kopie B.I. (Buletin de Identitate)/C.I. (Card de Identitate)/ Paspoort – van de administrator(s), (vergelijkbaar met een bestuurder/gemachtigde).
  • Kopie Vestigingscontract (huur- of koopcontract) – van de ruimte waar de statutaire zetel van het bedrijf zich bevindt (met de persoonsgegevens van de eigenaren).

Naast deze documenten moeten, afhankelijk van het soort onderneming dat wordt opgericht, andere meer specifieke documenten worden overlegd. Hiervoor kunt u aanvullende informatie opvragen als u ons contacteert.

Het bepalen van de bedrijfsactiviteiten

Dit moeten worden gedaan in overeenstemming met de nieuwe versie van de CAEN (CAEN rev. 2.) De eerste versie van de CAEN (Clasificării Activită-ilor din Economia Na-ionala, de Nationale Classificatie van Economische Activiteiten), goedgekeurd door de HG nr. 656/1997, is in het leven geroepen om de identificatie en codificatie van alle activiteiten in een enkel systeem te waarborgen, dit met inachtneming van de bepalingen van de Verordening van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) nr. 3037/1990. Deze versie is in 2007 geharmoniseerd met de Statistische Nomenclatuur van de economische Activiteiten in de Europese Gemeenschap, resp. NACE rev. 2.

Het indienen van het volledige dossier bij het Handelsregister

Het verzoek tot inschrijving in het Handelsregister moet worden gedaan bij het ‘alles in een’ loket van het Handelsregister behorende bij de rechtbank in het district waar de onderneming zijn statutaire zetel zal hebben, dit kan door de oprichters, de beheerder(s), of hun vertegenwoordigers, alsmede door ieder belanghebbend persoon, zulks conform de wetgeving.

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit kunnen aanvullende vergunningen vereist zijn voor brandveiligheid, gezondheid, veterinaire gezondheid, milieu of arbeidsomstandigheden. De verantwoordelijke autoriteiten hebben zitting binnen het handelsregister. Vaak zijn voor de aanvraag aanvullende documenten vereist. Wanneer het handelsregister het certificaat van incorporatie heeft afgegeven, mag de onderneming beginnen met de commerciële activiteiten. Men moet zich dan nog wel binnen vijftien dagen registreren bij de belastingautoriteiten. Eveneens moeten de handtekeningen van personen met tekenbevoegdheid in het handelsregister geregistreerd worden.

Bedrijfsbeëindiging

Als een bedrijf wordt beëindigd, moet het bij het handelsregister weer worden uitgeschreven. Een faillissement mag volgens de wet niet later dan drie maanden na de bedrijfsbeëindiging uitgesproken worden.

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugate) BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)

Bij de oprichting kan de onderneming ervoor kiezen om al dan niet BTW te betalen.

De optie ‘niet BTW-plichtig’ is mogelijk bij een jaarlijkse omzet tot een bedrag van maximaal 35.000,- Euro, respectievelijk 119.000,- Lei (RON), (deze koers is berekend per datum van de toetreding van Roemenië tot de E.U.). Het bedrijf heeft de verplichting om binnen een termijn van 10 werkdagen van de maand die volgt op die waarin het maximumbedrag is overschreden zich te registreren als BTW-plichtige door middel van het indienen van formulier 010.

Als gekozen wordt voor de optie ‘niet BTW-plichtig’ ‘geen BTW betalen’ vervalt voor de onderneming de mogelijkheid tot BTW-aftrek van de inkoopfacturen. Bij het verzenden van facturen mag ook de bijbehorende BTW niet worden vermeld.

More info mail frjacobs@telenet.be

Term: